Publikacje

Journal papers/Artykuły w czasopismach:

 • L. Brar, R. Shastri, M. Wasilewski, Analysis of the novel hybrid cyclone separators using large-eddy simulation, Powder Technology 394 (2021) 951-969.
 • M. Wasilewski, L. Brar, G. Ligus, Effect of the central rod dimensions on the performance of cyclone separators - optimization study, Separation and Purification Technology 274 (2021) 119020.
 • W. Fedak, R. Ulbrich, G. Ligus, M. Wasilewski [i in.], Influence of Spray Nozzle Operating Parameters on the Fogging Process Implemented to Prevent the Spread of SARS-CoV-2 Virus, Energies 14 (2021) 4280.
 • Wasilewski M. Brar L.S. Ligus G.: Experimental and numerical investigation on the performance of square cyclones with different vortex finder configurations. Separation and Purification Technology 239 (2020) 116588.
 • G. Ligus, M. Masiukiewicz, S. Anweiler, M. Wasilewski,  Algorithms for determination of the vector velocity field in a two-phase gas-liquid flow, Thermal Science 24 (2020) s.1-9.
 • A. Gogolin, M. Wasilewski, G. Ligus [i in.], Influence of geometry and surface morphology of the U-tube on the fluid flow in the range of various velocities, Measurement 164 (2020) 108094.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Sz. Kołodziej, D. Zając, CFD and PIV Investigation of a Liquid Flow Maldistribution across a Tube Bundle in the Shell-and-Tube Heat Exchanger with Segmental Baffles, Energies 13 (2020) 5150.
 • Wasilewski M. Anweiler S. Masiukiewicz M.: Characterization of multiphase gas–solid flow and accuracy of turbulence models for lower stage cyclones used in suspension preheaters. Chinese Journal of Chemical Engineering. 27 (2019) 1618-1629.
 • Wasilewski M. Brar L.S.: Effect of the inlet duct angle on the performance of cyclone separators. Separation and Purification Technology. 213 (2019) 19-33.
 • Głodek-Bucyk E. Kalinowski W. Wasilewski M.: Badania sprawności separacji dolnych cyklonów wymiennika w układzie wypalania klinkieru portlandzkiego. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 32 (2018) 21-30.
 • Wasilewski M. Brar L.S.: Optimization of the geometry of cyclone separators used in clinker burning process: A case study. Powder Technology. 313 (2017) 293-302.
 • Wasilewski M.: Analysis of the effect of counter-cone location on cyclone separator efficiency, Separation and Purification Technology. 179 (2017), 236-247.
 • Wasilewski M.: Analysis of the effects of temperature and the share of solid and gasphases on the process of separation in a cyclone suspension preheater, Separation and Purification Technology. 168 (2016), 114–123.
 • Wasilewski M., Duda J.: Multicriteria optimisation of first-stage cyclones in the clinker burning system by means of numerical modelling and experimental research, Powder Technology. 289 (2016) 143-158.
 • Wasilewski M., Głodek - Bucyk E., Kalinowski W.: Weryfikacja modeli numerycznych CFD na przykładzie cyklonów stosowanych w cyklonowym wymienniku ciepła. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (29) 2017.
 • Duda J., Kazimierczak S., Wasilewski M.: Ocena metod redukcji emisji NOx na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (28) 2017.
 • Wasilewski M., Duda J. Duczkowska-Kądziel, A.: Wpływ ukształtowania wlotu rury nurnikowej na skuteczność pracy I stopnia cyklonowego wymiennika ciepła. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Duda J. Wasilewski M. Duczkowska-Kądziel, A.: Kierunki rozwoju konstrukcji cementowego pieca obrotowego. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Duczkowska-Kądziel, A. Duda J.: Wasilewski M.: Możliwości termicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych za pomocą MST w gospodarce paliwowej na przykładzie przemysłu cementowego. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Wasilewski M., Duda J.:  Application of Computational Fluid Dynamics to optimization of cyclone dust separators operated in the cement industry. Czasopismo Chemik 67/2013.
 • Duczkowska-Kądziel, A.  Duda, J.  Wasilewski, M.: Application of the minimum spinning tree (MST) approach to searching for an optimum location of biomass storage. Czasopismo Chemik 67/2013.
 • Wasilewski M., Duda J.: Wpływ modernizacji cyklonowych wymienników ciepła na energochłonność procesu wytwarzania cementu. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 11, 2012 r.

Articles indexed in WoS/Artykuły indeksowane w WoS

 • Wasilewski M. Brar L.S.: Investigations of the flow field inside a square cyclone separator using DPIV and CFD. 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, E3S Web of Conferences, 2019, 100. 1-8.
 • M. Wasilewski, G. Ligus, The effect of vortex finder shape on separation efficiency and pressure drop in lower-stage cyclones used for clinker burning. A CFD study, Engineering Mechanics 2018, 24th International Conference May 14-17, 2018 Svratka, Czech Republic, 917-920.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Flow pattern identification in a rectangular tank comprising stirrer in an off-center orientation, Engineering Mechanics 2018, 24th International Conference May 14-17, 2018 Svratka, Czech Republic, 509-512.
 • M. Wasilewski, G. Ligus, Effect of discretization method of a computational domain on particle separation in a cyclone separator, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, E3S Web of Conferences, 2018, 185, 1-9.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Impact of stirrer rotational speed on liquid circulation in a rectangular vessel – a study applying DPIV, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, E3S Web of Conferences, 2018, 96, 1-8.

Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach

 • Nauka dla Innowacji (redakcja naukowa). Studia i monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
 • Nauka i praktyka – staże naukowe w przedsiębiorstwach (redakcja naukowa). Studia i monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 • Wasilewski M., Zając D.: Analiza zjawisk cieplno-przepływowych w wymienniku ciepła z wykorzystaniem modelowania numerycznego przepływów. Innowacyjne Opolskie - efekty współpracy nauki i gospodarki, 2015.
 • Wasilewski M., Duda J.: Wpływ temperatury wlotowej gazów na skuteczność separacji w cyklonowym wymienniku ciepła. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2014 r.
 • Duda J. Wasilewski M.: Innowacyjna technologia utylizacji osadów ściekowych. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2014 r.
 • Wasilewski M., Sitkowska J. Podkowa P.: Analiza zjawiska przepływu wielofazowego w cyklonie I stopnia instalacji wypalania klinkieru. Nauka dla Innowacji, 2014 r.
 • Wasilewski M., Duda J., Duczkowska-Kądziel A.: Wykorzystanie nowoczesnych technik modelowania numerycznego w celu minimalizacji spadku ciśnienia w odpylaczach cyklonowych stosowanych w procesie wypalania klinkieru. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2013 r.
 • Duczkowska-Kądziel A., Duda J., Wasilewski M.: Innowacyjne czyste technologie szansą rozwoju przemysłu 
  Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2013 r.
 • Wasilewski M., Duda J.: Influence construction of suspension preheater on energy consumption process during burning in rotary kiln. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2012, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2012.
 • Wasilewski M.: Transfer wiedzy – (o)polskie doświadczenia. Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy Tom I, 2012 r.
 • Wasilewski M.: Po co wyważać otwarte drzwi – Best practice. Podręcznik wsparcia spin-off. Opole 2011 r.

Skrypty

 • Łapuńka Iwona, Mazurek Regina, Paszek Alfred, Wasilewski Marek, Wittbrodt Piotr: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016.
 • Łapuńka Iwona, Katarzyna Marek-Kołodziej, Paszek Alfred, Wasilewski Marek, Wittbrodt Piotr:  Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania CAM. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017.