Publikacje

Journal papers/Artykuły w czasopismach:

 • L. Brar, R. Shastri, M. Wasilewski, Analysis of the novel hybrid cyclone separators using large-eddy simulation, Powder Technology 394 (2021) 951-969.
 • M. Wasilewski, L. Brar, G. Ligus, Effect of the central rod dimensions on the performance of cyclone separators - optimization study, Separation and Purification Technology 274 (2021) 119020.
 • W. Fedak, R. Ulbrich, G. Ligus, M. Wasilewski [i in.], Influence of Spray Nozzle Operating Parameters on the Fogging Process Implemented to Prevent the Spread of SARS-CoV-2 Virus, Energies 14 (2021) 4280.
 • Wasilewski M. Brar L.S. Ligus G.: Experimental and numerical investigation on the performance of square cyclones with different vortex finder configurations. Separation and Purification Technology 239 (2020) 116588.
 • G. Ligus, M. Masiukiewicz, S. Anweiler, M. Wasilewski,  Algorithms for determination of the vector velocity field in a two-phase gas-liquid flow, Thermal Science 24 (2020) s.1-9.
 • A. Gogolin, M. Wasilewski, G. Ligus [i in.], Influence of geometry and surface morphology of the U-tube on the fluid flow in the range of various velocities, Measurement 164 (2020) 108094.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Sz. Kołodziej, D. Zając, CFD and PIV Investigation of a Liquid Flow Maldistribution across a Tube Bundle in the Shell-and-Tube Heat Exchanger with Segmental Baffles, Energies 13 (2020) 5150.
 • Wasilewski M. Anweiler S. Masiukiewicz M.: Characterization of multiphase gas–solid flow and accuracy of turbulence models for lower stage cyclones used in suspension preheaters. Chinese Journal of Chemical Engineering. 27 (2019) 1618-1629.
 • Wasilewski M. Brar L.S.: Effect of the inlet duct angle on the performance of cyclone separators. Separation and Purification Technology. 213 (2019) 19-33.
 • Głodek-Bucyk E. Kalinowski W. Wasilewski M.: Badania sprawności separacji dolnych cyklonów wymiennika w układzie wypalania klinkieru portlandzkiego. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. 32 (2018) 21-30.
 • Wasilewski M. Brar L.S.: Optimization of the geometry of cyclone separators used in clinker burning process: A case study. Powder Technology. 313 (2017) 293-302.
 • Wasilewski M.: Analysis of the effect of counter-cone location on cyclone separator efficiency, Separation and Purification Technology. 179 (2017), 236-247.
 • Wasilewski M.: Analysis of the effects of temperature and the share of solid and gasphases on the process of separation in a cyclone suspension preheater, Separation and Purification Technology. 168 (2016), 114–123.
 • Wasilewski M., Duda J.: Multicriteria optimisation of first-stage cyclones in the clinker burning system by means of numerical modelling and experimental research, Powder Technology. 289 (2016) 143-158.
 • Wasilewski M., Głodek - Bucyk E., Kalinowski W.: Weryfikacja modeli numerycznych CFD na przykładzie cyklonów stosowanych w cyklonowym wymienniku ciepła. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (29) 2017.
 • Duda J., Kazimierczak S., Wasilewski M.: Ocena metod redukcji emisji NOx na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (28) 2017.
 • Wasilewski M., Duda J. Duczkowska-Kądziel, A.: Wpływ ukształtowania wlotu rury nurnikowej na skuteczność pracy I stopnia cyklonowego wymiennika ciepła. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Duda J. Wasilewski M. Duczkowska-Kądziel, A.: Kierunki rozwoju konstrukcji cementowego pieca obrotowego. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Duczkowska-Kądziel, A. Duda J.: Wasilewski M.: Możliwości termicznego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych za pomocą MST w gospodarce paliwowej na przykładzie przemysłu cementowego. Czasopismo Logistyka 6/2014.
 • Wasilewski M., Duda J.:  Application of Computational Fluid Dynamics to optimization of cyclone dust separators operated in the cement industry. Czasopismo Chemik 67/2013.
 • Duczkowska-Kądziel, A.  Duda, J.  Wasilewski, M.: Application of the minimum spinning tree (MST) approach to searching for an optimum location of biomass storage. Czasopismo Chemik 67/2013.
 • Wasilewski M., Duda J.: Wpływ modernizacji cyklonowych wymienników ciepła na energochłonność procesu wytwarzania cementu. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 11, 2012 r.

Articles indexed in WoS/Artykuły indeksowane w WoS

 • Wasilewski M. Brar L.S.: Investigations of the flow field inside a square cyclone separator using DPIV and CFD. 11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, E3S Web of Conferences, 2019, 100. 1-8.
 • M. Wasilewski, G. Ligus, The effect of vortex finder shape on separation efficiency and pressure drop in lower-stage cyclones used for clinker burning. A CFD study, Engineering Mechanics 2018, 24th International Conference May 14-17, 2018 Svratka, Czech Republic, 917-920.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Flow pattern identification in a rectangular tank comprising stirrer in an off-center orientation, Engineering Mechanics 2018, 24th International Conference May 14-17, 2018 Svratka, Czech Republic, 509-512.
 • M. Wasilewski, G. Ligus, Effect of discretization method of a computational domain on particle separation in a cyclone separator, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, E3S Web of Conferences, 2018, 185, 1-9.
 • G. Ligus, M. Wasilewski, Impact of stirrer rotational speed on liquid circulation in a rectangular vessel – a study applying DPIV, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, E3S Web of Conferences, 2018, 96, 1-8.

Books and chapters in books/Książki i rozdziały w książkach

 • Nauka dla Innowacji (redakcja naukowa). Studia i monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
 • Nauka i praktyka – staże naukowe w przedsiębiorstwach (redakcja naukowa). Studia i monografie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 • Wasilewski M., Zając D.: Analiza zjawisk cieplno-przepływowych w wymienniku ciepła z wykorzystaniem modelowania numerycznego przepływów. Innowacyjne Opolskie - efekty współpracy nauki i gospodarki, 2015.
 • Wasilewski M., Duda J.: Wpływ temperatury wlotowej gazów na skuteczność separacji w cyklonowym wymienniku ciepła. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2014 r.
 • Duda J. Wasilewski M.: Innowacyjna technologia utylizacji osadów ściekowych. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji 2014 r.
 • Wasilewski M., Sitkowska J. Podkowa P.: Analiza zjawiska przepływu wielofazowego w cyklonie I stopnia instalacji wypalania klinkieru. Nauka dla Innowacji, 2014 r.
 • Wasilewski M., Duda J., Duczkowska-Kądziel A.: Wykorzystanie nowoczesnych technik modelowania numerycznego w celu minimalizacji spadku ciśnienia w odpylaczach cyklonowych stosowanych w procesie wypalania klinkieru. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2013 r.
 • Duczkowska-Kądziel A., Duda J., Wasilewski M.: Innowacyjne czyste technologie szansą rozwoju przemysłu 
  Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 2013 r.
 • Wasilewski M., Duda J.: Influence construction of suspension preheater on energy consumption process during burning in rotary kiln. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE-2012, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2012.
 • Wasilewski M.: Transfer wiedzy – (o)polskie doświadczenia. Know how – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy Tom I, 2012 r.
 • Wasilewski M.: Po co wyważać otwarte drzwi – Best practice. Podręcznik wsparcia spin-off. Opole 2011 r.

Skrypty

 • Łapuńka Iwona, Mazurek Regina, Paszek Alfred, Wasilewski Marek, Wittbrodt Piotr: Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016.
 • Łapuńka Iwona, Katarzyna Marek-Kołodziej, Paszek Alfred, Wasilewski Marek, Wittbrodt Piotr:  Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania CAM. Ćwiczenia laboratoryjne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017.

Zainteresowania naukowe

W swojej działalności naukowo-badawczej skupiam się głównie na wybranych zagadnieniach inżynierii procesów wytwarzania oraz wykorzystaniu modelowania oraz symulacji komputerowych w procesach optymalizacji wybranych urządzeń inżynierii procesowej, optymalizacji procesów i produktów. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z ograniczeniem energochłonności i zużycia paliw w procesach technologicznych.

Recenzje artykułów w czasopismach z Listy MNiSW

Powder Technology
Separation and Purification Technology
Energies
Separation Science and Technology
Applied Mathematical Modelling
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering
Chemical Engineering Research and Design
Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly
International Journal of Automotive and Mechanical Engineering
Measurement
Reviews in Chemical Engineering
Advanced Powder Technology
Applied Sciences
Chemical Engineering & Technology
Desalination and Water Treatment
Energy Science & Engineering
Fluids
IEEE Access
IETE Journal of Research
International Journal of Chemical Engineering
International Journal of Mechanical Sciences
Journal of Environmental Management
Journal of Marine Science and Engineering
Separation and Purification Reviews
Separations
Thermal Science
Processes

Udział w Komitetach Naukowych Międzynarodowych Konferencji

 • International Conference on Green Nanotechnology and Computational Fluid Dynamics
  (GCFD 2018); University of Cambridge, March 22 – 23, 2018, Cambridge city, United Kingdom.
 • International Conference on the Finite Volume Method: Applications and Numerics (ICFVM 2018); American University of Beirut; July 11 – 14, 2018 Beirut, Lebanon.

Prace badawcze

 • Symulacja i analiza zjawisk cieplno-przepływowych urządzeń i układów procesowych, projekt badawczy  G73-10 realizowany w ramach współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, 2018r.-nadal.
 • Analiza zjawiska przepływu w odpylaczach cyklonowych z zastosowaniem metody anemometrii obrazowej DPIV,  projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki 2018/02/X/ST8/01645, 2018r.-2019r.
 • Wpływ ukształtowania przewodu wlotowego do odpylaczy cyklonowych na skuteczność odpylania oraz spadek ciśnienia, projekt badawczy  G71-5 realizowany w ramach współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, 2017r.-2018r.